1. AMAÇ

Bu politikanın amacı Altunkaya Şirketi’nin tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Altunkaya Şirketi, tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı bu politika ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranan tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir.

2. KAPSAM

Altunkaya Şirketi olarak, tüm şirketlerimizin Tedarik Zinciri Yönetimi Politikamıza uyumlu olarak hareket etmesini beklemekteyiz. Bu politika, tedarik zinciri yönetimine ilişkin temel ilkelerimizi kapsamaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi politikamız;

 • Altunkaya Şirketi çalışanları ile,
 • Dış hizmet aldığımız firmaları; danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Altunkaya Şirketi adına görev yapan kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Tedarikçilerimizin yürürlükteki yasal düzenlemeler, temelde bahsedilen bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm dokümanlardaki gerekliliklere bağlı kalması esastır.

3. TANIM ve KISALTMALAR 

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar kısaca açıklanır.

3.1 Altunkaya: Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş.

3.2 Yönetim: Altunkaya İcra Kurulunu belirten tanımdır.

3.3 Doküman: Altunkaya politika, yönetmelik, prosedür ve iş süreçlerinin yazılı olarak hazırlandığı ve ilgili çalışanların erişimine açık bir şekilde oluşturulduğu prosedür ve benzeri diğer her türlü yazılı metindir.

3.4 Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.

3.5 Çalışan: Altunkaya Personelini ifade eder.

3.6 Hizmet Sağlayıcısı: Şirketin hizmet aldığı ve/veya verdiği firma (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personelini ifade eder.

4. ROL ve SORUMLULUKLAR

4.1. Yönetim

Yönetim, Tedarik Zinciri Yönetimi Politikasının onaylanmasından sorumludur. Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

Yönetim, sorumlu oldukları faaliyetlerde,

 • Görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politikaya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması,
 • Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların incelenmesi ve iç Denetim Birimine bildirilmesinden sorumludur.

4.2.      Finans Bölümü

İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesinden Finans Birimi sorumludur. Finans Birimi, Tedarik Zinciri Yönetimi Politikasını, gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

Bu politikanın yürütülmesinden ve gerekli durumlarda geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan sorumludur.

4.3. Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı, tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerin işbu Politikaya uygun halde düzenlenmesine yönelik hükümlerin sözleşmelerde yer almasından sorumludur.

Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Politikamız doğrultusunda tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde gizlilik ilkesine yer verir.

4.4. Dış Hizmet Alınan Firmalar

Altunkaya Şirketi, mali performans, tecrübe, teknik yeterlilik vb. kriterlere uygun olarak seçilen onaylı tedarikçiler ile çalışmayı hedefler.

Destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet alınan firmaların, Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması beklenir ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır. Dış hizmet alınan firmalar, işbu Politikayı tedarik zinciri aracılığıyla ilgili çalışanlarına bildirmeleri beklenmektedir.

4.5. Bilgi Sistemleri Birimi

Hazırlanan işbu dokümanın kurum portalında yayınlanması Altunkaya Bilgi Sistemleri Biriminin sorumluluğundadır.

4.6. İnsan Kaynakları Bölümü

Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması Altunkaya Kurumsal İletişim Biriminin sorumluluğundadır.

5. UYGULAMA ESASLARI

5.1. Genel Uygulama

Altunkaya Şirketi faaliyetlerini sorumlu ve etik bir şekilde yürütmeyi ilke edinmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımımız çerçevesinde tedarik zinciri yönetiminde şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt etmekteyiz.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi de dahil olmak üzere insan haklarının desteklenmesi ve korunmasını hedefleyen uluslararası insan hakları ilkelerine saygı duyar ve destekleriz.

Yukarıda belirtilen evrensel ilkeleri kabulümüz, iş yerini geliştirmeye, çevreyi korumaya, insan haklarına saygıya, içinde bulunduğumuz toplumu geli?tirmeye olan taahhüdümüzü göstermektedir.

Bu kapsamda;

 • Tedarikçilerimizin yasal gereklilikleri yerine getiren ve bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm dokümanlardaki gerekliliklere bağlı tedarikçiler olması gerekmektedir.
 • Tedarikçi seçiminde; mali performans, tecrübe, teknik yeterlilik vb. kriterlerin yanında bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları ve önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları dikkate alınır.
 • Tedarikçi seçimi ve yönetimi için Grup ilgili birim yöneticileri onaylı tedarikçi listesi hazırlama, yönetme ve takip sistemlerinin kurulmasından sorumludur.
 • Birlikte çalışmaya karar verdiğimiz tedarikçilerimizi seçerken objektif kriterlere göre değerlendiriyoruz. Altunkaya şirketi olarak tedarikçilerimiz ile iş ilişkilerimizde karşılıklı değer yaratmayı hedeflemekteyiz.
 • Altunkaya şirketi olarak tedarik zinciri yönetimi süreçlerimizde faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanunlarına uyulmasına özen gösteririz.
 • Altunkaya şirketi tedarikçilerinin yasalara, kurallara, düzenlemelere bağlı kalmasını hedefleriz. Tedarikçilerin, birlikte çalıştıkları tedarikçilerin ve taşeronlarının işle ilgili uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmasını bekleriz. Altunkaya şirketi, bu kurallara uymayan tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • Tedarikçilerimizin sağladığı mal ve hizmetlerin Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun konusunda uzman kişiler tarafından objektif olarak denetlenmesi son derece önemlidir.
 • Şirketimizin standartlarına, politikasına ve prosedürlerine dayanarak yapılacak tedarikçi denetimleri, tedarikçilerimizin mevcut durumlarını görmesini sağlayacak, olası sorun ve aksaklıklara önceden müdahale edebilme yeteneğini geliştirecektir.
 • Tedarikçilerimize, bu politika ve ilişkili diğer dokümanlarımız çerçevesinde çeşitli eğitimler düzenlenmesini de hedeflemekteyiz.

Altunkaya şirketinin tedarikçi ile ilişkilerinde gözettiği ilkeler ana hatlarıyla şu şekildedir:

5.1.1. Mevzuat ve Düzenlemeler

Altunkaya şirketi tedarikçilerinin ayrıca iş yaptığımız veya mal veya hizmet satın aldığımız kişilerin iş yaptıkları tüm ülkelerde ticari davranışlar, ürün kalitesi, çevre standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve iş ve istihdamla ilgili yasalar dahil olmak üzere tüm ilgili yasa ve düzenlemelerle uymaları beklenir.

5.1.2. Çevre

Altunkaya Şirketi tedarikçilerinin çevre ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmelerini beklemekteyiz. Tedarikçilerin faaliyetlerini, doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indirecek ve çevreyi, müşterileri ve çalışanları koruyacak bir şekilde yürütmeleri beklenmektedir.

5.1.3.  İnsan Haklarına Saygı

Altunkaya Şirketi olarak; İnsan Haklarına saygı gösteren, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan, tedarikçiler ile çalışmayı amaçlamaktayız.

Tedarikçilerimiz, çalışma saatleri ve fazla mesai başta olmak üzere geçerli mevzuata uygun hareket etmelidir.

Tedarikçilerimizden ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, bedensel engel durum, dernek üyeliği, hamilelik veya medeni duruma göre ayrımcılık yapmamasını bekleriz.

5.1.4.  Çocuk İş Gücü

Altunkaya Şirketi olarak çocuk işçi çalıştırmama konusunda son derece hassas davranmaktayız ve aynı hassasiyeti tüm tedarikçilerden beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırının altında işçi çalıştırmaması gereklidir.

5.1.5.  Zorla ya da Zorunlu İşçi Çalıştırma

Altunkaya Şirketi olarak zorla ya da zorunlu işçi çalıştırılma, esaret altında çalııtırma, askerde çalıştırma, cezaevinde  çalıştırma yollarına başvurulmamasını ve tüm tedarikçilerimizden bu konuya duyarlı olmalarını beklemekteyiz.

5.1.6.   Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele

Tedarikçilerin hiçbir şekilde rüşvet ve yolsuzluğa müsamaha göstermemesi ve bu konuda duyarlı davranmasını beklemekteyiz.

5.1.7. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği

Altunkaya Şirketi olarak tedarikçilerin çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamasını beklemekteyiz. Tedarikçi, sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün mevzuata uygun hareket etmelidir.

5.1.8. Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgi

Tedarikçiler, Altunkaya Şirketinin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve bu haklara ilişkin bir tehlike ve/veya ihlali haber aldıklarında taraımıza bilgi vermelidirler. Bu bağlamda olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için Altunkaya Şirketi ile işbirliği içinde olmaları gerekir.

Tedarikçiler haiz olduklar? her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, kurumsal bilgiler, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari-mali-teknik sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, belge ve söz konusu ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, belgeler dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Altunkaya Şirketi bilgilerini, uygun güvenlik tedbirleriyle koruma altına almalıdır. Gizli bilgilerin işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine, çalışanlarına ve danışmanlarına vermesi ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve danışmanlarını uyarması ve bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlaması ile mümkündür.